Cận cảnh chim Thiên Nga tại sông Tam Bạc ở Hải Phòng năm 2019


Posted by zcadmin @ 08:44 PM MDT [ Comments [2] ]
 
 
 
 
所有评论 | All comments:

《一条河》
傍溪两边阻,穿城一条河。
历来此城古,商界名士多。
日日忙耕耘,夜夜醉笙歌。
越食陈瓜果,居中叠青螺。
侨民惬所遇,珍惜又如何。
雨露未沾地,祥云已飘过。

评论提交者 | Posted by 梁永元 (IP: 81.234.194.197) on May 14, 2019 at 02:26 AM MDT #

這是一场戏剧性的新文明宣傳.牛鬼蛇神脱胎成佛了。

评论提交者 | Posted by 太华翁 (IP: 104.195.223.194) on May 14, 2019 at 07:46 AM MDT #

留下评论 | Post a comment:
  • 输入评论后请回答以下问题,点击“提交”
 

<< 返回

 
 
网站浏览点击数统计: