Đẹp Như Thơ: Tâm Hồn của Nhân Loại( Giang Na )


Posted by zcadmin @ 07:15 PM MST [ Comments [2] ]
 
 
 
 
所有评论 | All comments:

《亡命天涯》
生命停歇,
凋敝如花折。
霎时天寒地冷,
风啸啸,云雪雪。
惨别,人寰别,
此情含恨说。
亲友两行热泪,
寒窗倚,凄清月。

评论提交者 | Posted by 梁永元 (IP: 81.234.194.197) on November 04, 2019 at 10:17 AM MST #

《破阵子》
(加字)
前人艰辛立国,
今日一统山河。
寄语天涯逐梦客,
莫归尘土护烟萝,
非为动干戈。
就算归为黑客,
肌瘦两肱消磨。
最是凄凉背井日,
从此高奏别离歌,
响彻千山万壑。

评论提交者 | Posted by 梁永元 (IP: 81.234.194.197) on November 05, 2019 at 05:02 AM MST #

留下评论 | Post a comment:
  • 输入评论后请回答以下问题,点击“提交”
 

<< 返回

 
 
网站浏览点击数统计: